FAQ – windykacja

Człowiek z długami jest jak wrak. Nie zwlekaj! Spłać długi i przestań być wrakiem człowieka. Zacznij żyć na nowo.

Brak zapłaty długu a konsekwencje dla dłużnika

Brak zapłaty długu wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji dla dłużnika. Ze wszystkich sił doprowadzimy do obniżenia wiarygodności finansowej i biznesowej dłużnika poprzez:

  • wpisanie dłużnika do wszelkich możliwych biur informacji gospodarczej i rejestrów długów.
  • regularne wizyty windykatorów terenowych w miejscu zamieszkania i aktywności zawodowej.

Posiadanie statusu dłużnika może doprowadzić również do braku możliwości skorzystania z produktów bankowych (kredyty, pożyczki), leasingów, czy też z bardziej prozaicznych możliwości takich jak telefon na abonament czy tv.

Jaki jest koszt skorzystania z usług WINDYKATORZY.COM?

WINDYKATORZY.COM stosują jasne i przejrzyste zasady wynagradzania. W umowie określamy nasze wynagrodzenie, jako procent od wyegzekwowanej od dłużnika kwoty wierzytelności. Oznacza to, iż nasze standardowe zasady nie przewidują konieczności ponoszenia przez klienta jakichkolwiek opłat wstępnych czy początkowych. Jednocześnie, nasi klienci w określonych okolicznościach mają możliwość skorzystania z obciążenia kosztami windykacji i naszego wynagrodzenia dłużnika. Pozwala to na zachowanie przez klienta pełnej kwota roszczenia, bez jego pomniejszania o naszą prowizję. Klient jest zobowiązany jedynie do pokrycia kosztów postępowania sądowego, w przypadku jego zasadności.

Jakie sprawy klient może przekazać do obsługi?

WINDYKATORZY.COM obsługują wierzytelności powstałe w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Przekazywane sprawy muszą być wymagalne i nieprzedawnione. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z oceną danej sprawy zapraszamy do indywidualnych (bezpłatnych) konsultacji pod adresem dluznik@serwer2200102.home.pl

Czy mogę zlecić windykację na koszt dłużnika?

Przepisy art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403) przyznają wierzycielowi uprawnienie do żądania zwrotu kosztów odzyskiwania należności poniesionych na etapie przedsądowym. W celu dochodzenia takiego zwrotu w zryczałtowanej kwocie stanowiącej równowartość 40 euro rekompensaty, co do zasady nie ma konieczności wykazywania wysokości tych kosztów.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który spełnił swoje świadczenie, a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub fakturze.

Usługa dot. zadłużenia, które:

  • powstało po 27.04.2013 r.,
  • powstało między przedsiębiorcami,
  • jest wynikiem transakcji handlowej (odpłatny handel towarami, odpłatne usługi).

Jak to działa?

  • W momencie zamknięcia sprawy, w której doszło do całościowej lub częściowej spłaty należności przez dłużnika, przesyłamy do Państwa fakturę za wykonanie usługi wraz z notą obciążeniową dla dłużnika.
Gdzie trafiają pieniądze po ich odzyskaniu od dłużnika?

Wszystkie wpłaty dłużnika na poczet obsługiwanego zadłużenia trafiają na konto WINDYKATORZY.COM. Klient otrzymuje należne środki finansowe po odliczeniu prowizji za wykonaną usługę (do 7 dni roboczych po odnotowaniu wpłaty od dłużnika).

Czy moge zlecić WINDYKATORZY.COM sprawę prowadzoną przez inną firmę?

Tak, podejmujemy się tego rodzaju sprawa. Przed przejęciem takiej sprawy, dokładnie zapoznajemy się z dokumentacją i weryfikujemy ją przed przystąpieniem do działania.
Pragniemy zauważyć, iż nie ma minimalnej kwoty od której, należy prowadzić windykację. Każde zobowiązanie, nawet to minimalne, podlega uregulowaniu. Dlatego też nie pozostajemy obojętni wobec tego typu długów.

Czy mogę zlecić windykację wobec stałego klienta, bez obawy jego utraty?

Windykacja, nie zawsze oznacza nieprzyjemności takie jak egzekucja komornicza. Nasi specjaliści reprezentują wysoki poziom kultury osobistej i mają duże doświadczenie w windykacji polubownej, która odpowiednio prowadzona nie wpływa na relację między klientem, a dłużnikiem. Działamy profesjonalnie a każdy nasz krok jest konsultowany z Klientem i to do niego należy decyzja o sposobie prowadzenia egzekucji.

Ile trwa windykacja i odzyskanie długu?

Windykacja to proces złożony, a jej skuteczność zależy od wielu czynników dlatego po zapoznaniu się z dokumentami będziemy w stanie określić ramy czasowe dla konkretnej sprawy. To ile będziemy czekać na zwrot należności zależy od dokumentacji jaką posiadamy i od samego dłużnika. Niekiedy wystarczy samo wezwanie do zapłaty, które zmobilizuje dłużnika do uiszczenia zaległości ale są przypadki gdy konieczne jest skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik pozbywa się majątku. Co robić?

W tym przypadku prowadzenie postępowania egzekucyjnego będzie możliwe, pomimo iż dłużnik celowo zbywa majątek na rzecz osób trzecich. W takim przypadku wierzycielowi przysługuje tzw. skarga pauliańska, której celem jest ochrona wierzyciela na wypadek nieuczciwego postępowania dłużnika przez wyzbywanie się składników swojego majątku na rzecz osób trzecich lub obciążenie tego majątku, w stopniu uniemożliwiającym regulację należności. Ochrona ta polega na możliwości zaskarżenia przez wierzyciela krzywdzącej go czynności prawnej celem uznania tej czynności za bezskuteczną względem niego. W przypadku gdy sąd uwzględni to żądanie, wierzyciel uzyskuje możliwość dochodzenia zaspokojenia od osoby trzeciej, będącej stroną czynności prawnej uznanej za bezskuteczną wobec skarżącego z ograniczeniem do przedmiotów majątkowych, które wskutek zaskarżonej czynności wyszły z majątku dłużnika.

Nasza usługa to coś więcej niż windykacja wierzytelności. Współpraca z WINDYKATORZY.COM to wsparcie ludzi doświadczonych, kreatywnych i konsekwentnych. Podstawą sukcesu przedsiębiorcy nie jest sprzedaż towaru czy usługi, ale uzyskanie zapłaty za to.

Z WINDYKATORZY.COM pewne są… śmierć, podatki i… zapłata długów!